• RODO - Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna ogólna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

Administratorem  danych  osobowych  jest: 

IT Technology  Poland Sp z o.o.

  1. Konopnickiej 7 38 – 480 Rymanów

tel. 79 218 67 88 e-mail biuro.technology@gmail.com

 

Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  1. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane  w celu:
  • w celu zawarcia i realizacji umowy

przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  • prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej, archiwizacji

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. Podatków,

  • rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • w celu ściągania należności przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
  • w celach marketingowych - przesyłania wiadomości  drogą e-mailowa lub sms

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa  bądź po wycofaniu zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Posiadają  Państwo  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych

 Państwa  dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy,: firmy informatyczne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy kurierskie.

Państwa  dane  osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uzna Pan / Pani iż  Firma IT Technology  Poland Sp z o.o.  jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  10 maja 2018 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

Monitorowanie Państwa aktywności na stronie internetowej - Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają prawo skorzystać Państwo z urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Profilowanie używane jest w Google Analytics. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

 

 

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli na jej podstawie dochodzi do przetwarzania danych) w dowolnym momencie poprzez kontakt pod adresem  mail: biuro@cobbo.pl    lub skorzystania z  praw osób, których dane dotyczą  na stronie internetowej www.cobbo.pl w zakładce RODO - Obsługa żądań klientów