• Regulamin dodania przepisu do aplikacji Kuchnia COBBO

1. Właścicielem aplikacji oraz administratorem danych osobowych użytkowników jest IT Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie przy ul. Sanocka 29, wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000720489, NIP684-264-86-50, REGON: 369559939

2. Użytkownik może skontaktować się z Właścicielem aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:biuro@cobbo.pl, telefonicznie: 17 200 03 60 lub pisemnie na adres 38-480 Rymanów, ul. Sanocka 29

3. Aplikacja stanowi zbiór oraz wyszukiwarkę dostępnych i opracowanych przez Właściciela przepisów kulinarnych dostosowanych do użycia przy pomocy robota kuchennego COBBO TP6 i COBBO 7.

4. Aplikacja umożliwia również zamieszczanie przepisów własnych przez użytkowników oraz dzielenie się nimi z innymi użytkownikami aplikacji.

5. Korzystanie z aplikacji, w szczególności wyszukiwanie przepisów, wystawianie ocen przepisom i zamieszczanie komentarzy oraz zamieszczanie własnych przepisów i zdjęć posiłków, jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji.

6. Korzystanie z aplikacji jest nieodpłatne. Użytkownicy aplikacji muszą być osobami pełnoletnimi.

7. Treść aplikacji, w szczególności przepisy kulinarne i zdjęcia są chronione prawami autorskimi, mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie do celów niekomercyjnych.

8.Przepisy użytkowników nie są przepisami opracowanymi przez Właściciela aplikacji, ale przez innych użytkowników lub osoby trzecie. Właściciel nie bada prawidłowości przepisów użytkowników oraz nie dokonuje oceny ich bezpieczeństwa oraz zgodności z zasadami korzystania i instrukcją obsługi urządzenia COBBO 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność przepisów użytkowników. Jednocześnie, w razie odnotowania przez Właściciela bądź innych użytkowników wadliwości umieszczonego przepisu kulinarnego, Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia danego przepisu użytkownika.

9. Treść, w szczególności przepisy, ale także inne treści, takie jak zdjęcia i filmy oraz aplikacja, są chronione prawem autorskim.

10. By dodać przepis kulinarny, użytkownik musi wypełnić formularz dostępny w aplikacji po przejściu do zakładki „Przepisy użytkowników” oraz kliknięciu symbolu „+”. Dodanie przepisu poprzedzone jest wypełnieniem wszystkich wymaganych danych, tj.: nazwy przepisu, kategorii, ilości porcji, składników, sposobu wykonania, ewentualnych uwag do przepisu. Użytkownik, by dodać przepis kulinarny musi zaakceptować politykę prywatności oraz Regulamin.

11. Dodając przepis kulinarny użytkownik potwierdza, że posiada do niego prawa, w tym ewentualne prawa autorskie do przepisu kulinarnego i załączonych do niego zdjęć. Jednocześnie poprzez dodanie przepisu, użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Właściciela treści przepisu innym użytkownikom oraz na to, że zamieszczony przepis będzie wykorzystywany przez innych użytkowników, powielany bez ograniczeń i przekazywany bezpłatnie.

12. Przepis kulinarny użytkownika nie może zawierać treści bezprawnych, wulgarnych, obscenicznych oraz naruszać praw osób trzecich, jak również jego elementem (składnikiem przepisu) nie mogą być substancje trujące i w inny sposób zagrażających życiu człowieka.

13. Użytkownikowi przysługują ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi, które mogą mieć zastosowanie.

14. Właściciel aplikacji może odmówić dodania przepisu kulinarnego bez podania przyczyny lub usunąć go w dowolnym momencie z bazy przepisów. Użytkownik może w dowolnym momencie żądać usunięcia swojego przepisu kulinarnego z bazy przepisów poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@cobbo.pl

15. Przepisy kulinarne oraz zdjęcia potraw prezentowane w aplikacji nie zawierają informacji o autorze oraz mogą być oceniane i komentowane przez osoby korzystające z aplikacji. Przepis kulinarny użytkownika może zostać wykorzystany przez Właściciela aplikacji do lokowania produktu lub w innych celach reklamowych

16. Umowa z użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili przez użytkownika i przez Właściciela.