• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego cobbo.pl

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep COBBO prowadzony jest przez IT Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie przy ul. Konopnickiej 7, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000720489 o kapitale zakładowym 5000zł, NIP684-264-86-50, REGON: 369559939

 

 

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 Sklep internetowy COBBO, dostępny pod adresem internetowym www.cobbo.pl,

 

 • 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - IT Technology Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie przy ul. Konopnickiej 7, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000720489 o kapitale zakładowym 5000zł, NIP684-264-86-50, REGON:369559939
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: cobbo.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: IT Technology Poland Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 7, 38-480 Rymanów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy:biuro@cobbo.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: telefon(2).png
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 16 1140 2004 0000 3302 8036 5527
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

 

 • 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 • 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 • 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: IT Technology Poland Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 7, 38-480 Rymanów
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. Płatność przy odbiorze
 7. Płatność za pobraniem
 8. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 9. Płatności elektroniczne
 10. Płatność kartą płatniczą.
 11. Raty (PayU)
 12. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 • 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 9. Opłata KGO (Koszty Gospodarowania Odpadami) jest wliczona w cenę produktu.
 10. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 13. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 14. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 17. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia formularza opinii w celu zbadania jego zadowolenia z przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. Wystawienie opinii nie jest obowiązkowe. Klient ma czas na wystawienie opinii wynoszący 90 dni od daty zakupu.

 

 

 • 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przed-
  siębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

 14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

 • 11                                                                                                                                                           
Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku np produktów outletowych lub poekspozycyjnych - oznaczonych w sposób jednoznaczny na sklepie.
 3. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  - opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

  - przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:
  - nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  - występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;
  - być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  - być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 6. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym.
 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsumentów oraz Przedsiębiorców indywidualnych rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  A) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,
  B) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
  C) Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  D) Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany;
  E) Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
 14. Obniżenie ceny musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 16. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@cobbo.pl. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres ww. poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 17. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 18. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
 19. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca dokona zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 21. Postanowienia niniejszej części regulaminu "Reklamacja" dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez Przedsiębiorcę Indywidualnego.
 22. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 23. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny:
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
 • odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
 • Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
 • Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.


 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest IT Technology Poland Sp. z o.o..
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 14

Darmowy przegląd urządzenia

 

 1. Każdemu naszemu klientowi który zakupił robota sprzątającego dostępnego w ofercie sklepu znajdującego się pod adresem internetowym https://cobbo.pl przysługuje darmowy przegląd stanu technicznego urządzenia po okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania produktu, jak również po upływie kolejnych 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu wykonanego w oficjalnym serwisie marki COBBO Robotics.
 2. Koszty dostawy urządzenia do serwisu przeprowadzającego darmowy przegląd ponosi klient. Chcąc skorzystać z darmowego przeglądu należy zgłosić tą informację mailowo pod adresem biuro@cobbo.pl lub pod numerem infolinii sklepu Cobbo Robotics telefon(3).png, oraz dostarczyć urządzenie do działu serwisu pod adres IT Technology Poland Sp. z o.o. ul.Konopnickiej 7, 38-480 Rymanów.

 • 15
Dowód zakupu w sklepie cobbo.pl E-paragon
 1. E-paragon - jest to dokument fiskalny w postaci elektronicznej, którego zakres reguluje
  Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Rozporządzenie
  Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenia MPiT w sprawie
  kryteriów i warunków technicznych, którym musząodpowiadać́kasy rejestrujące.
 2. Warunkiem wydania e-paragonu jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża
  zgodę na wydanie e-paragonu, jak i na sposób jego wydania, akceptując regulamin /
  warunki sprzedaży sklepu cobbo.pl.
 3. Sprzedawca wydaje e-paragon Klientowi za pośrednictwem systemu i repozytorium
  elektronicznych paragonów fiskalnych eparagony.pl (Spark).
 4. Wydanie e-paragonu następuje poprzez i w momencie skutecznego zapisu dokumentu
  w repozytorium dokumentów systemu eparagony.pl, do którego czytelnego widoku
  Klient uzyskuje dostęp za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez
  Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 5. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien
  sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod numerem 17 200 03 60 lub droga mailową pod adresem biuro@cobbo.pl.
 6. Sprzedawca może dodatkowo wysłać jednorazowe powiadomienie do Klienta na
  podany przez niego w zamówieniu numer telefonu w celu poinformowania go o fakcie
  wystawienia i wydania e-paragonu.

 • 16
Dowód zakupu w sklepie cobbo.pl faktura

 1. Warunkiem przekazania faktury drogą elektroniczną jest wyrażenie przez Klienta zgody. Klient wyraża
  zgodę na wystawienie faktury, jak i na sposób jego wydania drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu, akceptując regulamin / warunki sprzedaży sklepu cobbo.pl oraz zaznaczając prośbę o wystawienie faktury podczas składania zamówienia.
 2. Klient uzyskuje dostęp do faktury za pośrednictwem unikatowego hiperłącza przekazanego przez
  Sprzedawcę na podany w zamówieniu adres e-mail Klienta.
 3. W przypadku problemów z dostępem do czytelnego widoku dokumentu Klient powinien
  sprawdzić folder SPAM oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą pod numerem 17 200 03 60 lub droga mailową pod adresem biuro@cobbo.pl.
 4. Jeśli klient preferuje otrzymanie dokumentu fizycznego wraz z dostawą zamówienia, wymagane jest umieszczenie takiej informacji w polu przeznaczonym dla uwag do zamówienia. 


 • 17

Opinie w sklepie internetowym.

 1. Od 1 stycznia 2023r. zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy Omnibus (na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz. U. z 2017 r. poz. 2070) wystawione opinie są weryfikowane i pochodzą tylko i wyłącznie od klientów, którzy zakupili towar w sklepie cobbo.pl i są oznaczone opisem "Potwierdzony zakup". Klient kupując urządzenie w sklepie cobbo.pl otrzymuje maila z prośbą o wystawienie opinii. Każda opinia jest publikowana, zarówno pozytywna jak i negatywna.
  Przed datą 1 stycznia 2023 opinie nie były weryfikowane; 
  Wystawienie opinii nie jest obowiązkowe. Klient ma czas na wystawienie opinii wynoszący 90 dni od daty zakupu. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, w przypadku gdy: 
  - zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, 
  - nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu, 
  - zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
  - jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. 
  - zawiera odnośniki do innych stron internetowych lub podmiotów innych niż www.cobbo.pl 
  - kupujący zwrócił towar. 
  Pojedyńczy zakup produktu upoważnia klienta do wystawienia wyłącznie jednej opini produktu.
  Sklep cobbo.pl zobowiązuje się do opublikowania opinii w terminie do 14 dni od dnia złożenia jej przez dedykowany formularz otrzymany drogą mailową po złożeniu zamówienia w sklepie cobbo.pl.

   

 • 18

Płatności dokonane kartą płatniczą

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • Płatności online
 • BLIK
 • PayU Raty"
4. Podmiote świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest PayU S.A.

 • 19                                                                                                                                                            
Gwarancja
 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte w karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedanego Produktu.
 2. Gwarancja dodatkowa (odpłatna) jest przedłużeniem gwarancji standardowej urządzeń z wykluczeniem akumulatorów, części eksploatacyjnych oraz oprogramowania. Przedłużenie gwarancji jest możliwe wyłącznie w okresie aktualnie trwającej gwarancji.
 3. Części zamienne zakupione na sklepie lub wymienione podczas procedury serwisowej, są objęte gwarancją na okres jednego roku, nie dotyczy elementów eksploatacyjnych. 

Procedura zgłoszenia serwisu gwarancyjnego

 1. Skontaktuj się z nami, jeżeli stwierdzisz nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia poprzez formularz serwisowy mieszczący się pod adresem: https://form.jotform.com/serwiscobbo/formularz-serwisowy lub drogą korespondencyjną przesyłając zgłoszenie na adres IT Technology Poland Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 7, 38-480 Rymanów, w którym umieścisz takie infomrację jak: imie i nazwisko, adres do zwrotu urządzenia, opis usterki, datę zauważenia występowania usterki.
 2. Spakuj urządzenie w sposób bezpieczny, tak, aby produkt nie był narażony na powstanie uszkodzeń podczas transportu. Czym jest bezpieczny sposób zapakowania? To sposób odzwierciedlający oryginalne opakowanie transportowe posiadające karton zewnętrzny wraz z wypełnieniem amortyzującym ruchy urządzenia podczas transportu.
 3. Dołącz oryginał lub kopie dowodu zakupu (paragon albo faktura VAT) do przekazywanego produktu.
 4. Wyślij urządzenie na adres:
  IT Technology Poland Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 7, 38-480 Rymanów,tel. 17 200 03 60 mail: serwis@cobbo.pl
  Produkt może zostać dostarczony również osobiście w godzinach od 8:00 - 16:00 (pon. – pt.).
  Zaczekaj na zwrot produktu, procedura serwisowa potrwa maksymalnie do 21 dni od daty dotarcia do autoryzowanego punktu serwisowego produktów. Po skutecznej naprawie Klient otrzymuje naprawiony produkt wraz z dokumentem serwisowym z wyszczególnieniem zgłoszonej usterki i zakresu wykonanych prac naprawczych/serwisowych. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
 5. Ważne:
  • Podczas nieprawidłowego zabezpieczenia paczki na czas transportu, serwis ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki z uwagi na ryzyko powstania dodatkowych uszkodzeń w trakcie transportu.
  • Produkt dostarczony do serwisu powinien zostać oczyszczony z elementów nieznajdujących się oryginalnie w nim, w skład takich elementów wchodzą: nieczystości znajdujące się w pojemniku na odpady robotów sprzątających, żywność znajdująca się w misie urządzenia kuchennego, inne elementy i substancję znajdujące się w wyżej wymienionych miejscach urządzeń. W przypadku nieczystości znajdujących się w wyżej wymienionych miejscach serwis ma prawo do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł za przeprowadzenie czynności czyszczenia urządzenia.
  • Podczas wystąpienia nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia urządzenia w wyniku braku wykonywania czynności konserwacyjnych wymienionych w instrukcji obsługi urządzenia, serwis ma prawo do pobrania opłaty w wysokości 50 zł za przeprowadzenie ekspertyzy urządzenia.

Naprawy pogwarancyjne: 

 1. Koszty napraw (nie uwzględniają części zamiennych): 
  • Ekspertyza urządzenia – 50 zł brutto (cena zawiera 23% vat)
  • Wysyłka zwrotna urządzenia (pogwarancyjna) – 20 zł brutto (cena zawiera 23% vat)
  • Czyszczenie brudnego urządzenia przyjętego na serwis – 50 zł brutto (cena zawiera 23% vat)

W przypadku niezgodności towaru z umową, konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

 • 20

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.